Üldised tingimused

Toyota Material Handling Baltic SIA Eesti filiaal

Müügitingimused (01/01/2024)

A) Ulatus

B) Lepingu objekt ja sõlmimine

C) Hinnad ja maksetingimused

D) Tarneaeg ja viivitused

E) Tagastuspoliitika

F) Garantii

G) Pika- ja lühiajaline rent – ei sisaldu praeguses versioonis

H) Hoolduse töötunni hinnad

I) Tarneajad ja vääramatu jõud

J) Piiratud vastutus

A) Ulatus

1.Toyota Material Handling Baltic SIA Eesti filiaal ("meie" või "Tarnija"), asukohaga Sära tee 11 / 5, Peetri, Rae vald, 75312, Eesti, tootevalik on saadaval ainult Eesti Vabariigi ettevõtetele.  See tähendab, et tarnime tooteid ainult neile äriklientidele, kelle registreerimise aadress (arvelduse aadress) on Eesti Vabariigis ja kelle tarneaadress on Eesti Vabariigi maismaa piires. Kui meiega võtavad ühendust kliendid väljaspool Eestit, et saada hinnapakkumist mis tahes e-poes saadava olevale tootele, siis suuname sellise päringu meie kontserni ettevõttele või  e-poele  (kui see on olemas) klientide asukohariigis.

2.Käesolevaid üldiseid e-poe tingimusi (GTC) kohaldatakse kõikidele tehingutele, mis on seotud uute ja kasutatud toodete ("Tooted") või teenustega ("Teenused"), mis on sõlmitud meie e-poe kaudu ettevõtetega ("Klient"). Eraisikust tarbija tingimused tehingutele ei kehti. Incoterms 2020 on kasutusel tarnetingimuste määramisel.

3.Iga e-poe uuendusega muutuvad kõik meie e-poes varem kuvatud toodete hinnad ja kirjeldused kehtetuks.

4.Käesolevate Üldiste tingimuste sisu, olemasolu, koostamist, teostamist, kehtivust ja kõiki muid aspekte reguleerivad Eesti Vabariigi seadused, mille kohtutes lahendatakse kõik vaidlused.

B) Lepingu objekt ja sõlmimine

1.Meie e-poes nähtavate toodete ja teenuste, sealhulgas nendega seotud illustratsioonide ja jooniste ning mõõtmete, kaalu ja toimivusandmete esitamine ei ole õiguslikult siduv pakkumine, vaid kutse kliendi poolt pakkumise päringu esitamiseks.

2.Kui Klient on esitanud meile veebi vormi kaudu pakkumise päringu toote või teenuse pakkumise saamiseks, siis on meie eesmärk menetleda sellist pakkumise päringut ühe (1) tööpäeva jooksul. Seejärel saadavad meie esindajad kliendile müügilepingu, ettemaksuarve või müügiarve, sõltuvalt Kliendile kehtivatest lepingute tingimustest ja / või sõltuvalt toote tüübist ja hinnast ja / või vastavalt meie krediidipoliitikale. Ainult selliselt saadetud dokumente võib pidada meie siduvaks pakkumiseks.

Juhul, kui klient on esitanud täiendavaid küsimusi, toode ei ole saadaval või meil tekib täiendavaid küsimusi, siis märgime oma vastuses, et saadame siduva pakkumise suhtlemise järgmises etapis.

3.Pakkumine on kliendi poolt kinnitatud, kui sõlmitakse kahepoolselt allkirjastatud (sh digitaalselt) leping, klient tasub väljastatud ettemaksuarve või saadab pakkumise kinnituse – olenevalt tehingu vormist, mis on näidatud saadetud hinnapakkumises.

4.Jätame endale õiguse kalduda kõrvale lepingus kokku lepitud tingimustest, kui sellised kõrvalekalded on tegevusalal tavapärased. See kehtib eelkõige värvitoonide ja tootja poolsete tehniliste muudatuste kohta, kui need ei mõjuta kasutuskõlblikust ja kokkulepitud kvaliteeti.

5.Kokkulepped, eelkõige suulised kokkulepped, lubadused, kohustused ja meie töötajate antud tagatised on siduvad ainult meie kirjaliku kinnitusega.

6.Kui ei ole sätestatud teisiti, siis tellitud tooted paneme kokku enne tarnimist. Kui on märgitud teisiti, siis koostab toote klient oma kuludega. Kui Klient soovib meie poolset paigaldust, siis kehtivad lisaks hinnapakkumisega kaasas olevad paigalduse tingimused.

7.Intellektuaalomandi piiramatud õigused (sealhulgas, kuid mitte ainult autoriõigused, disainilahenduste õigused ja kaubamärgid ning kaubanduslikud patendiõigused) toodetele, eelarvetele, joonistele, piltidele, tooteillustratsioonidele, tootefilmidele ja kogu muule sisule, sealhulgas e-poe multimeediasisule jäävad alati meie omaks. Mis tahes e-poe toodete info ja / või selle sisu kasutamine, levitamine, eelkõige edastamine, dubleerimine, avaldamine ja pakkumine, vajab meie eelnevat kirjalikku nõusolekut.

8.Meie veebisaidil olevad toodete videod ja pildid on mõeldud ainult selleks, et anda ligikaudne ettekujutus ainult neis kirjeldatud toodetest ning need ei anna mingit garantiid toodete ja nende mis tahes laadi toimimise kohta. Kasutatud/renoveeritud toodete puhul võib olla üksiku toote kujutise asemel kuvatud selle toote või mudeli võrdluspilt. Kahtluste vältimiseks on meie kirjalik tellimuse kinnitus siduv pakutavate toodete olemuse ja ulatuse kirjeldamiseks.

C) Hinnad ja maksetingimused

1.Hinnakirja vaadatakse pidevalt üle ning Tarnijal on õigus selles nimetatud hindu ette teatamata muuta. Kõik näidatud hinnad on ilma käibemaksuta ja vastavate arvete esitamisel lisatakse hindadele kehtiv käibemaks.

2.E-poes märgitud transpordi maksumus kinnitatakse hinnapakkumises ja selle tasub Klient, kui ei ole näidatud teisiti. Kogu tellimuse saatmiskulu arvutatakse liites kokku "Toote kohta" kehtivad transpordi maksumused. "Toote kohta" maksumus on kaalul või mahul põhinev kindel hind, mis arvutatakse eeldusel, et kliendi tarneaadressil ei ole laadimisrampi ja see asub Eesti Vabariigi mandriosas. Kui lisanduvad täiendavad transpordi kulud, siis teavitab Tarnija sellest Klienti ja vastav tasu on näidatud hinnapakkumises.

3.Makseviis ja tingimused on näidatud hinnapakkumises.

4.Kliendil ei ole õigust teha mingisuguseid maha arvamisi hinna vähendamise, vastuhagi, allahindluse või muul viisil.

5.Kui võib põhjendatult eeldada, et Klient ei saa maksejõuetuse tõttu oma maksekohustusi täita või kui asjaolud viitavad kliendi maksevõime olulisele halvenemisele, jätame endale õiguse peatada ühe või mitme toote- või teenuse tellimuse kohale toimetamine või lõpetada need tellimused viivitamatult. Kui Klient ei tasu vähemalt kolme nädala jooksul märkimisväärset osa (10% üle tähtaja olevatest nõuetest), siis näitab see ebapiisavat maksevõimet. Sama kehtib ka krediidireitingu olulise languse korral. Tarnijal õigus sellisel juhul anda tasumata võlad üle võlgade sissenõudjale.

6.Ettemaksuta tarnitud tooted jäävad Tarnija omandisse kuni müügihinna täieliku tasumiseni. Kui tasumine hilineb rohkem kui kolm nädalat, on Tarnijal õigus nõuda Toote tagastamist ja nõuda Kliendilt kõigi oma transpordi, taastamise ja muu vara tagasinõudmise kulude ning vara väärtuse vähenemise maksumuse tasumist.

D) Tarneaeg ja viivitus

1.Tarnime ainult Eestis registreeritud asukohaga (arveldus aadressiga) klientidele, ja ainult Eesti maismaal asuvatele tarneaadressidele.

2.Teave tarneaegade ja tarne kuupäevade kohta on ligikaudne. Meie tarneaeg on näidatud hinnapakkumises ja algab siis, kui hinnapakkumises nimetatud tehingutingimused on täidetud.

3.Tooted tarnitakse Kliendi poolt näidatud tarneaadressile. Kui Kliendi näidatud tarneaadress on vale, puudulik või ebaselge, siis vastutab Klient kõigi sellest tulenevate kulude eest.

4.Puudustega tarnimist ei loeta tarnega hilinemiseks. Kui Tooted on kahjustunud tarnimisel või on tarnitud koguses, mis ei vasta tellitud toodete arvule, siis välja arvatud juhul, kui Klient teavitab meid kirjalikult hiljemalt kolmanda tööpäeva lõpuks peale tarnimist, ei saa meie vastu esitada nõudeid selliste toodete kahjustumise või puudujäägi kohta. Toodete kaotsimineku ja kahjustumise riski üleminekul kohaldatakse Incoterms 2020 nõudeid. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis kehtib tarnimisel Incoterms 2020 klausel ExWorks.

5.Tarne hilinemise korral kohustub Klient selliselt tarnitud tooted vastu võtma.

6.Kui Klient hilineb tarne vastuvõtmisega või ei anna meile asjakohaseid tarnejuhiseid, siis ilma et see piiraks meie muid õiguseid, võime (i) hoida kaupa oma laos ja esitada Kliendile arve tekkinud ladustamis-, transpordi- ja laadimistasude eest (sh kindlustus); ja/või (ii) müüa või tarnida tooted mis tahes riigis või mis tahes kolmandale isikule parima saadaoleva hinnaga, ja (pärast kõigi ladustamis- ja müügikulude maha arvamist) nõuda kliendilt tasumist summas, mis jääb alla tellimuse kinnituses olevat hinda.

7.Kui tellimustes on mitu toodet, siis on meil õigus teha osalisi tarneid, mille kohta esitame eraldi arved.

E) Tagastuspoliitika

1.Kui kohustuslikes siduvates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti, siis aktsepteerime kahjustamata toodete või muude tarnitud esemete tagastamist tingimusel, et need originaalpakendis ja garantii märgised on kahjustamata, need ei ole eritellimusel tehtud tooted, need tagastatakse meie lattu ilma meie poolt transpordi eest tasumiseta ja tagastamise soovist on meile eelnevalt kirjalikult teatatud mitte hiljem kui kaks nädalat pärast toote tarnimist.

2Kokkulepitud tagastuste puhul nende toodete eest tasutud arved krediteeritakse kreeditarve väljastamisega. Tagastatav summa on sama, mis tasutud ostuhind, tingimusel, et tagastavad tooted oleme kätte saanud kolme nädala jooksul alates tarnimisest.

F) Garantii

Uutele toodetele kehtib tootelehel märgitud tootja garantii. Garantii kehtivus sõltub kliendi vastavusest tootja määratud garantii nõuetele ja tingimustele.

G) Pika- ja lühiajaline rent

Ei sisaldu praeguses versioonis.

H) Hoolduse töötunni hinnad

Hoolduse töötunni hinnad euorodes:

Tööpäevadel 08:00–18:00                   70,00 €
Tööpäevadel 18:00–22:00                   95,00 €
Tööpäevadel 22:00–08:00                 110,00 €
Nädalavahetustel ja riiklikel pühadel  110,00 €

Hinnad ei sisalda käibemaksu.

I) Tarneajad ja vääramatu jõud

1.Teave tarneaegade ja tarne kuupäevade kohta on ligikaudne. Tarneajad loetakse täidetuks, kui tooted saadetakse meie tehasest või kohalikust laost välja tarne tähtaja jooksul. Meie tarne kohustuse suhtes kohaldatakse komponentide ja materjalide korrektset, täpset ja lepingulist tarnimist meie tarnijatelt, välja arvatud juhul, kui meie oleme süüdi komponentide ja materjalide ebaõiges või hilises tarnimises meie tarnijatelt.

Jätame endale õiguse lükata toodete kohaletoimetamine edasi või tühistada tellimuse kinnitus või vähendada Kliendile tarnitavate Toodete mahtu ning me ei riku ühtegi meie kohustust, mis tulenevad nendest Üldistes tingimustest asjaolude tõttu, mis ei ole meie kontrolli all, sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, valitsuste tegevused, sõda või riiklik hädaolukord, terroriaktid, protestid, rahutused, rahvarahutused, tulekahjud, plahvatused, üleujutused, epideemia, lukustused, streigid või muud töövaidlused (olenemata sellest, kas need on seotud meie või kliendi töötajatega) või piirangud ja viivitused, mis mõjutavad vedajaid, või suutmatus või viivitus piisaval hulgal vajalike materjalide hankimisel.

J) Piiratud vastutus

Tarnija ei vastuta käesolevate Üldiste tingimuste või muude rikkumise puhul kahju (sealhulgas, kuid mitte ainult) saamata jäänud kasumi, kasutuse võimatuse, tootmata jäänud toodangu, kaotatud lepingute, saamata jäänud sissetuleku või eeldatava kokkuhoiu, tegevuskulude suurenemise, või mis tahes rahalise või majandusliku kahju või sellest tuleneva kaudse kahju eest, mida klient või mis tahes kolmas isik võib kannatada.

Tarnija koguvastutus käesolevate Üldiste tingimuste alusel ei ületa mitte mingisugustel tingimustel  1000 eurot (üks tuhat eurot) või lepingu maksumust, ükskõik kumb on suurem.

Kustuta kõik