Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

SIA "Toyota Material Handling Baltic"
Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Pārdošanas noteikumi (01/01/2024)

A) Darbības joma
B) Līguma priekšmets un izstrāde
C) Cenas un apmaksas nosacījumi
D) Piegādes termiņš un kavēšanās
E) Atgriešanas politika
F) Garantija
G) Ilgtermiņa un īstermiņa noma – nav pašreizējā darbības jomā
H) Izbraukuma servisa darba stundas cenas
I) Piegādes izpildes laiki un nepārvarama vara
J) Atbildības ierobežošana

A) Darbības joma

1. Produktu klāsts, kuru piedāvā SIA “Toyota Material Handling Baltic” (“mēs” vai “Piegādātājs”), juridiskā adrese Dzelzavas ielā 127, LV-1021, Rīgā, Latvijā, attiecas tikai uz uzņēmumiem Latvijā. Tas nozīmē, ka mēs piegādājam tikai tiem klientiem, kuru juridiskā adrese (norēķinu adrese) ir Latvijā un kuri var norādīt piegādes adresi Latvijas teritorijā. Ja pie mums vērsīsies klienti ārpus Latvijas, lai saņemtu cenu piedāvājumu par jebkuru interneta veikalā norādīto produktu, mēs nosūtīsim šos pieprasījumus mūsu grupas uzņēmumam vai interneta veikalam (ja tāds ir pieejams) valstī, kurā atrodas Klients.
2. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi ("VNN") pirkumiem internetā attiecas uz visiem jaunu un lietotu produktu ("Produkti") un pakalpojumu ("Pakalpojumi") darījumiem, ko interneta veikalā veic uzņēmumi ("Klienti"). Klienta noteikumi un nosacījumi šajā gadījumā nav spēkā. Komerciālos noteikumus nosaka saskaņā ar INCOTERMS 2020.
3. Ar katru interneta veikala atjauninājumu visas interneta veikalā iepriekš uzrādītās Produktu cenas un apraksti zaudē spēku.
4. Šo VNN izveidi, esamību, izstrādi, izpildi, spēkā esamību un visus ar tiem saistītos jautājumus regulē Latvijas Republikas likumi un jurisdikcija ir vienīgi Latvijas Republikas tiesām.

B) Līguma priekšmets un izstrāde
1. Interneta veikalā redzamie Produktu un pakalpojumu piedāvājumi, tostarp ar tiem saistītās ilustrācijas un rasējumi, kā arī izmēri, svars un tehniskie dati, nav juridiski saistošs piedāvājums, bet gan aicinājums Klientam iesniegt piedāvājuma pieprasījumu.
2. Kad Klients iesniedz Produktu vai Pakalpojumu piedāvājuma pieprasījumu, aizpildot tiešsaistes veidlapu, mēs cenšamies pieprasījumu apstrādāt vienas (1) darba dienas laikā. Pēc tam mēs iesniegsim Klientam pārdošanas līguma projektu, priekšapmaksas rēķinu vai pārdošanas rēķinu atkarībā no esošajiem līguma nosacījumiem ar Klientu un/vai atkarībā no Produkta veida un cenas, un/vai saskaņā ar mūsu kredītpolitikas noteikumiem. Tikai mūsu iesniegtais dokuments var tikt uzskatīts par saistošu piedāvājumu.
Gadījumā, ja Klientam vai mums būs papildu jautājumi vai Prece nebūs pieejama, mēs informēsim par to, atbildot uz Klienta pieprasījumu, savukārt saistošu piedāvājumu iesniegsim nākamajā saziņas posmā.
3. Tiek uzskatīts, ka Klients ir pieņēmis piedāvājumu, stājoties spēkā savstarpēji parakstītam (t.sk. elektroniski) līgumam, apmaksājot izrakstītu priekšapmaksas rēķinu vai apstiprinot piedāvājumu – atkarībā no darījuma veida, kas norādīts piedāvājumā.
4. Mēs paturam tiesības atkāpties no līgumā noteiktajiem parametriem, ja šādas novirzes tirdzniecībā ir izplatītas. Tas jo īpaši attiecas uz ražotāja krāsas variācijām vai tehniskajām modifikācijām, ja tās neietekmē Produktu piemērotību paredzētajam pielietojumam vai saskaņoto kvalitāti.
5. Līgumi, proti, mutiski līgumi, solījumi, saistības, garantijas un apliecinājumi, ko sniedz mūsu darbinieki, ir saistoši tikai, ja tie ir rakstiski.
6. Ja vien nav norādīts citādi, pasūtītie Produkti tiks sakomplektēti pirms piegādes. Ja norādīts citādi, Klients veiks uzstādīšanu pats par saviem līdzekļiem. Ja Klients mums uzdod veikt uzstādīšanu, tiek piemēroti piedāvājumā iekļautie uzstādīšanas noteikumi.
7. Mēs paturam visas intelektuālā īpašuma tiesības (tostarp bez ierobežojumiem autortiesības, tiesības uz dizainparaugiem, preču zīmēm, kā arī komerciālās patentu tiesības) uz Produktiem, izmaksu tāmēm, zīmējumiem, attēliem, produktu ilustrācijām, produktu filmām un citu saturu, tostarp multivides saturu interneta veikalā. Jebkādai interneta veikala Produktu un/vai satura izmantošanai, izplatīšanai, proti, pārsūtīšanai, pavairošanai, publicēšanai, nodrošināšanai un kopēšanai, ir nepieciešama mūsu iepriekšēja rakstiska piekrišana.
8. Mūsu vietnē pieejamie Produktu video un attēli ir paredzēti vienīgi, lai sniegtu aptuvenu priekšstatu par aprakstītajiem Produktiem, un tie nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz reklamētajiem Produktiem un to darbību. Lietotiem/atjaunotiem produktiem tiek izmantoti tikai Produkta modeļa atsauces attēli, nevis paša Produkta modeļa attēli. Lai izvairītos no šaubām, mūsu rakstiskais pasūtījuma apstiprinājums ir saistošs mūsu Produktu veida un apjoma aprakstam. Lai novērstu šaubas, Produktu specifikācijas apraksts un apjoms mūsu rakstiskajā pasūtījuma apstiprinājumā mums ir saistošs.

C) Cenas un apmaksas nosacījumi

1. Cenrādis tiek nepārtraukti pārskatīts, un Piegādātājam ir tiesības bez brīdinājuma mainīt tajā norādītās cenas. Visas norādītās cenas ir bez PVN, un tām tiks pievienots PVN attiecīgajos rēķinos.
2. Interneta veikalā norādītās transporta izmaksas ir apstiprinātas piedāvājumā un, ja nav norādīts citādi, tās apmaksā Klients. Kopējās piegādes izmaksas tiek aprēķinātas, saskaitot izmaksas "Par Produktu". Izmaksas "Par produktu" balstās uz svaru vai tilpumu un tās tiek aprēķinātas, ņemot vērā, ka Klienta piegādes adrese atrodas Latvijas teritorijā un norādītajā adresē nav rampas. Ja tiek piemērota papildu piegādes maksa, Piegādātājs informēs Klientu, un maksa tiks iekļauta piedāvājumā.
3. Apmaksas veids un nosacījumi tiks norādīti piedāvājuma dokumentos.
4. Klients nav tiesīgs samazināt maksājamo summu, veicot ieskaitu, pretprasību, samazinājumu vai ko citu.
5. Ja ir pamats uzskatīt, ka Klients nespēs izpildīt savas maksājumu saistības Klienta maksātnespējas dēļ vai citi apstākļi liecina par būtisku Klienta maksātspējas pasliktināšanos, mēs paturam tiesības nekavējoties daļēji vai pilnībā apturēt vai pārtraukt Produktu piegādi vai Pakalpojumu sniegšanu. Ja Klients trīs nedēļu laikā nesamaksā ievērojamu summu (10% no neapmaksātās summas), to uzskata par nepietiekamu maksātspēju. Tas pats attiecas uz kredītreitinga būtisku pazeminājumu. Piegādātājs ir tiesīgs nokavētos parādus nodot jebkuram parādu piedzinējam.
6. Produkti, kuriem nav nepieciešama priekšapmaksa, tiek piegādāti gatavi lietošanai, un Piegādātājs saglabā īpašumtiesības līdz pilnai pārdošanas cenas saņemšanai. Ja maksājums tiek kavēts ilgāk par trim nedēļām, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt Produktu atgriešanu un pieprasīt Pasūtītājam apmaksāt visus tiešos izdevumus, kas saistīti ar Produktu transportēšanu, remontu un citām īpašuma atgūšanas izmaksām, kā arī ar tirgus vērtības samazināšanos.

D) Piegādes termiņš un kavēšanās

1.Mēs piegādājam Preces tikai tiem Klientiem, kuru juridiskā adrese (norēķinu adrese) un piegādes adrese ir Latvijā.
2. Informācija par piegādes laikiem un datumiem ir aptuvena. Piegādes laiks ir norādīts piedāvājumā un sākas tad, kad tiek izpildīti piedāvājumā minētie darījuma nosacījumi.
3. Piegāde tiks veikta uz Pasūtītāja norādīto piegādes adresi. Ja Klients norāda nepareizu, nepilnīgu vai neskaidru adresi, Klients sedz visas ar to saistītās izmaksas.
4. Bojātu Produktu piegāde netiek uzskatīta par piegādes kavējumu. Ja piegādes laikā Produkti ir bojāti vai piegādātais Produktu daudzums neatbilst pasūtītajam Produktu daudzumam, Klientam par to jāpaziņo rakstiski trīs darba dienu laikā pēc piegādes, pretējā gadījumā pretenzijas par Produktu bojājumiem vai skaita neatbilstību netiks izskatītas. Attiecībā uz Produkta(u) nozaudēšanas un bojājumu riska nodošanu tiek piemēroti INCOTERM 2020 noteikumi. Ja vien nav cita vienošanās, piemēro Ex Works, INCOTERM 2020 noteikumus.
5. Piegādes kavēšanās gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir saņēmis Produktus.
6. Ja Klients kavējas ar piegādes saņemšanu vai nesniedz mums atbilstošus piegādes norādījumus, tad, neierobežojot nekādas citas mums pieejamās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, mēs varam (i) uzglabāt Produktus mūsu noliktavā un izrakstīt Klientam rēķinu par glabāšanu, transportēšanu un kraušanu (ieskaitot apdrošināšanu); un/vai (ii) pārdot vai piegādāt Produktus jebkurai trešajai pusei jebkurā valstī par labāko cenu (pēc visu uzglabāšanas un pārdošanas izdevumu atskaitīšanas) un pieprasīt Klientam atlīdzināt starpību starp pasūtījuma apstiprinājumā norādīto cenu un pārdošanas cenu. 

7. Ja pasūtījumos ir vairāki Produkti, mums ir tiesības tos piegādāt pa daļām, par kuriem tiks izrakstīti atsevišķi rēķini.

E) Atgriešanas politika

1. Ja saistošajos tiesību aktos nav noteikts citādi, mēs pieņemam nebojātu Produktu vai cita piegādātā aprīkojuma atgriešanu ar nosacījumiem, ka to iepakojums un plombas nav bojātas, tās nav preces, kas izgatavotas pēc pasūtījuma, tie ir atgriezti bez maksas un par atgriešanu ir iepriekš rakstiski paziņots ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc Produktu piegādes.
2. Apmaksātie rēķini par saskaņoto atgriešanu tiks kreditēti, izsniedzot kredītrēķinu. Atmaksājamā summa ir tāda pati kā samaksātā pirkuma cena, ar nosacījumu, ka Klients atgriež attiecīgos Produktus mums trīs nedēļu laikā pēc piegādes.

F) Garantija

1. Jaunām precēm ir ražotāja garantija, kas norādīta produktu lapā. Jebkuras garantijas spēkā esamība ir atkarīga no tā, vai Klients ievēro ražotāja garantijas noteikumus un nosacījumus.2. Garantijas nosacījumi tikai jauniem Produktiem:
2.1. Garantijas termiņš visai tehnikai (izņemot BT Tyro un Rokas palešu ratiņus) ir 12 mēneši vai 2000 motorstundas, kurš pienāk ātrāk, no dienas, kad Produkti nodoti ekspluatācijā.
2.2. Garantijas termiņš BT Tyro ir 12 mēneši vai 1000 motorstundas, kurš pienāk ātrāk, no dienas, kad Produkti nodoti ekspluatācijā.
2.3. Garantijas termiņš Rokas palešu ratiņiem ir 12 mēneši, no piegādes datuma.
2.4. Garantijas termiņš litija jonu akumulatoriem ir 24 mēneši vai 5000 motorstundas, kurš pienāk ātrāk, no dienas, kad Produkti nodoti ekspluatācijā.
2.5. Garantijas termiņš oriģinālajām rezerves daļām 6 mēneši no iegādes brīža.
2.6. Garantija sedz tikai remonta izmaksas, kas radušās, pienācīgi novēršot Produktu piegādātāja radīto defektu.
2.7. Garantijas prasība tiek uzskatīta par pamatotu, ja pieprasītais remonts ir noticis pēc Produktu piegādes Klientam, pamatojoties uz saskaņotajiem garantijas nosacījumiem.
2.8. Garantijas remonts ir tāds remonts, kas bojāto priekšmetu atjauno sākotnējā stāvoklī, izmantojot atbilstošus remonta nosacījumus.
2.9. Garantija tiek atteikta gadījumā ja:
2.9.1 Netiek veiktas regulāras periodiskas apkopes, pēc Lietotāja rokasgrāmatā aprakstītas programmas. Garantija ir spēkā tikai tad, ja periodiskās apkopes tiek veiktas izmantojot SIA „Toyota Material Handling Baltic” servisu.
2.9.2. Tehnikas konstrukcijā veiktas izmaiņas, mezglos veikta nesankcionēta iejaukšanās, modifikācijas, kas nav saskaņotas ar SIA „Toyota Material Handling Baltic”.
2.9.3. Akumulatoru bojājumi radušies, neievērojot akumulatoru ekspluatācijas instrukcijas prasības.
2.9.4. Lādēšanas iekārtas bojājumi radušies nepareizi pieslēdzot pie elektriskās strāvas avota vai saistīti ar Klienta elektroinstalācijas problēmām.
2.9.5. Motorstundu skaitītāja rādījumi ir izmainīti vienalga kādā veidā vai nav iespējams nolasīt, Produktiem, kuri netiek aprīkoti ar motorstundu skaitītāju, garantijas periods nosakāms mēnešos pēc iegādes brīža.
2.9.6. Produkti tiek izmantoti citiem nolūkiem nekā aprakstīts Lietotāja rokasgrāmatā.
2.9.7. Produktu iekšdedzes dzinējam, degvielas sistēmas elementiem radušies bojājumi dēļ nekvalitatīvas degvielas izmantošanas.
2.10. Garantija nesedz sekojošas izmaksas:
2.10.1. Kārtējo apkopju izmaksas, kā arī izmantotos materiālus: eļļas, smērvielas, filtri, aizdedzes sveces un pārējie materiāli, kuri ir nepieciešami periodisko apkopju veikšanai.
2.10.2. Rezerves daļas, kuras dabiski nolietojas (piem. riepas, siksnas, dakšas, sānu nobīdes uzlikas, bremžu loki/kluči, logu tīrītāju slotiņas, spuldzes, drošinātāji, utt.), izņemot gadījumus, ja tām ir izgatavošanas defekti.
2.10.3. Izdevumus Produktu transportēšanai līdz remonta vietai un atpakaļ, citus izdevumus, kas radušies sakarā ar Produktu bojājumu.
2.10.4. Korozija, kuras iemesls ir darbs mitrā vai agresīvā vidē.
2.10.5. Jebkuri bojājumi, kas radušies triecienu, sadursmju, nekvalificēta operatora darbību rezultātā.
2.10.6. Mehāniski, ķīmiski vai kā citādi bojātas detaļas.
2.11. Garantija zaudē spēku, ja Klients ir nodevis Produktus lietošanā trešajai personai.
2.12. Garantija nav spēkā, ja Klients savas komercdarbības ietvaros nodarbojas ar atsvara iekrāvēju vai noliktavas tehnikas tirdzniecību, remontu vai iznomāšanu.

G) Ilgtermiņa un īstermiņa noma

Izslēgts no pašreizējiem noteikumiem.

H) Izbraukuma servisa darba stundas cenas

Izbraukuma servisa darba stundas cenas eiro:

Darba dienās 08:00–18:00             70.00 €
Darba dienās 18:00–22:00             95.00 €
Darba dienās 22:00–08:00           110.00 €
Brīvdienās un svētku dienās        110.00 €

Visas cenas norādītas bez PVN.

I) Piegādes izpildes laiki un nepārvarama vara

1. Informācija par piegādes izpildes laikiem un piegādes datumiem ir aptuvena. Piegādes izpildes laiki tiek uzskatīti par ievērotiem, ja sūtījums tiek nosūtīts no mūsu rūpnīcas vai vietējās noliktavas piegādes izpildes termiņā. Mūsu piegādes saistību izpilde ir atkarīga no pareizas, savlaicīgas un līgumiskas izejmateriālu piegādes no mūsu piegādātājiem, ja vien mēs paši neesam vainojami nepareizās vai novēlotās izejmateriālu piegādēs no mūsu piegādātājiem.
Mēs paturam tiesības atlikt Produktu piegādi vai atcelt pasūtījuma apstiprinājumu, vai samazināt Klientam piegādājamo Produktu daudzumu, un šādi gadījumi nav uzskatāmi par kādu no mūsu VNN paredzēto saistību pārkāpumiem, nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tostarp, bet ne tikai, dabas katastrofas, valdības darbības, karš vai valsts ārkārtas stāvoklis, terora akti, protesti, nemieri, civilie nemieri, ugunsgrēki, sprādzieni, plūdi, epidēmijas, lokauti, streiki vai citi darba strīdi (kas ir vai nav saistīti ar mūsu vai Klienta darbiniekiem) vai ierobežojumi un kavējumi, kas ietekmē pārvadātājus, vai nespēja vai kavēšanās iegādāties atbilstošus materiālus.

J) Atbildības ierobežošana

Šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu vai likumu pārkāpumu un atbildības (tai skaitā nolaidības) dēļ, Piegādātājs nav atbildīgs par Klienta vai trešo pušu peļņas, ražošanas, līgumu, ieņēmumu vai paredzamo ietaupījumu zaudējumiem, darbības izmaksu pieaugumu vai jebkādiem finansiāliem vai ekonomiskiem zaudējumiem, vai jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem.
Saskaņā ar šiem VNN Piegādātāja kopējā atbildība nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt € 1000 (vienu tūkstoti eiro) vai līguma cenu, atkarībā no tā, kura no šīm vērtībām ir lielāka.

Nodzēst visu